Życie w wolnym kraju nie oznacza


Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na własnej działce obwarowane jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ na własnej nieruchomości

Sytuację wycinania drzew na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji rosną drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej sprawy. Należy spełnić jeszcze wiele dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z konieczności posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew na inny obszar.

Copyright © 2019 Camarapolonia.pl